شهریور, 1393

در حال مشاهده بر اساس ماه

 

احترام به حقوق حیوانات

unnamed

لطفا به جیوانات و سایر موجودات زنده احترام بگذارید . تمام موجودات زنده حق زندگی دارند لطفا این حق را از آنها نگیریم .لطفا به جیوانات و سایر موجودات زنده احترام بگذارید . تمام موجودات زنده حق زندگی دارند لطفا این حق را از آنها نگیریم .